Общи условия

Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТ

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от Петрус – М ЕООД услуги посредством уебсайт за онлайн поръчки https://shop.ribsandsticks.bg/ („Общите условия”) и урежда отношенията между Петрус – М ЕООД и всеки един от потребителите на посочения по-горе уебсайт.

 1. ПРЕДМЕТ
 1. Petrus търговска марка на Петрус – М ЕООД, което е търговско дружество създадено и действащо съгласно българското законодателство, регистрирано в Агенция по вписвание – търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанкса цел, с ЕИК 203127841.
 2. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Петрус – М ЕООД, наричано по-долу ДОСТАВЧИК, от една страна, и лицата /ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/, ползващи сайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес https://shop.ribsandsticks.bg/ от друга страна, във връзка с предлаганите от ресторанта услуги, а именно: поръчка и доставка на храна и напитки, предлагани от ресторанта, през сайта https://shop.ribsandsticks.bg/ или по телефона.
 3. Като ПОТРЕБИТЕЛИ могат да се регистрират само дееспособни граждани, навършили 18 години и юридически лица. При подадена при регистрацията невярна информация, Петрус – М ЕООД не носи отговорност.
 4. https://shop.ribsandsticks.bg/ е уебсайт, чрез който в електронния си магазин ДОСТАВЧИКЪТ предоставя /продава/ предложените стоки /храна и напитки/ от разстояние след направена поръчка от страна на ПОТРЕБИТЕЛ.
 5. Показването на продукт в електронния магазин представлява офертата на ДОСТАВЧИКА, а направената поръчка от ПОТРЕБИТЕЛ за съответния продукт представлява приемане на офертата и сключване на договор за продажба от разстояние.
 6. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, съдържащите се в тях срокове, права и задължения, обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ, ползващи сайта и/или създали свой профил на интернет адрес https://shop.ribsandsticks.bg/. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ са достъпни на интернет страницата, по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта  https://shop.ribsandsticks.bg/

С натискането на всеки един бутон, линк или обект, разположени на страниците на интернет адрес  https://shop.ribsandsticks.bg/ или с направена първа поръчка по телефона, посочен в същия интернет адрес, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и изцяло приема и се задължава да спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. При регистрация на профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ с отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“ декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.

 1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, направили поръчки за доставка на Уебсайта https://shop.ribsandsticks.bg/
 2. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време едностранно да променя вида предлагани стоки на сайта, тяхното количество и характеристики, предлаганите цени, отстъпки и промоции.
 3. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да променя едностранно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, за което се задължава да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуване на информация на интернет адрес  https://shop.ribsandsticks.bg/. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, в случай че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните ОБЩИ УСЛОВИЯ.
 4. Предлаганите стоки в електронния магазин се доставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу задължението на същия да заплати посочената цена.
 5. Предлаганите продукти отговарят на всички изисквания за безопасност, поставени от българското законодателство.
 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
 1. Сайтът и електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация, които така ползват следните услуги, а именно:
 • достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на информационни ресурси, разглеждане на снимки, разглеждане на асортимент-меню, достъпни посредством  https://shop.ribsandsticks.bg/– забавни публикации, както и друго съдържание, публикувано на  https://shop.ribsandsticks.bg/
 1. За използването на част от Услугите наhttps://shop.ribsandsticks.bg/ е възможна предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата. Такива са, без да се ограничават до:
 • услугата “Поръчки за доставки”, състояща се в предоставяне на куриерски услуги и доставка на адрес
 • услуга “Поръчки за взимане на място” – поръчката на стоки, които да бъдат взети лично от клиента на място от някое от заведенията на Петрус – М ЕООД.
 1. Горните услуги могат да се ползват и от нерегистриран ПОТРЕБИТЕЛ като „гост“ в системата. За да се реализира доставката на избрани от него продукти, лицето следва да предостави име, телефон, мейл и адрес за доставка. Системата автоматично създава „гост-потребител“ като изпраща и съобщение на съоветния и-мейл адрес, с което лицето се информира, че има възможност за създаване на потребителси профил по т.13.
 1. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка.
 2. С отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ, както и „гост-потребителя“, по смисъла на т. 13, извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.
 3. След успешна регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава e-mail от ДОСТАВЧИКА с потвърждение за извършената поръчкана сайта.
 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна и актуална информация при попълване на регистрационната форма.
 5. При регистрацията на профил или изпращане на поръчка като „гост-потребител“, клиентът може с натискане на бутон „съгласен съм да получавам търговски съобщения“ да даде съгласието си ДОСТАВЧИКЪТ да му изпраща на предоставения e-mail рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 6. Отказването от получаване на известия по смисъла на т. 24 може да се направи от ПОТРЕБИТЕЛЯ по всяко време с изпращане на съобщение в свободен текст до ДОСТАВЧИКА на e-mail: restaurant@petrus.bg.
 7. При регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. ДОСТАВЧИКЪТ може по всяко време да променя вида на изискваните лични данни за регистрация на сайта, само и единствено, ако това се налага от целта, за която се събират данните, съобразно действащото българско и европейско законодателство. Правилата и условията за работа с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съдържат в Политиката на поверителност и Правила за използване на бисквитки, които могат да бъдат намерени на сайта на ДОСТАВЧИКА  https://shop.ribsandsticks.bg/.  
 1. ПОРЪЧКА
 1. Към всяка стока/услуга от електронния магазин, в раздел „меню“ ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да постави информация относно цената, основните характеристики на стоката/услугата и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при покупката.
 1. Поръчка може да се направи по един от следните начини:
 • Онлайн поръчка – при този вариант ПОТРЕБИТЕЛЯТ създава потребителски профил еднократно на интернет адрес  https://shop.ribsandsticks.bg/ или се регистрира като гост-потребител.
 • Пазаруване по телефона – ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да направите директно своята поръчка на телефон посочен в сайта за приемане на поръчки, дори и да няма потребителски профил.
 1. Всеки избран продукт се слага във виртуалната кошница на ПОТРЕБИТЕЛЯ. До потвърждаване на поръчката, потребителят може да преглежда и променя поръчваните продукти, количества, начин на плащане и доставка, другите данни, свързани с конкретната поръчка.
 1. След приключване на поръчката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава същата чрез изпращане на съобщение до електронния адрес, посочен от потребителя. Договорът за продажба от разстояние влиза в сила от момента, в който ДОСТАВЧИКЪТ е потвърдил поръчката.
 2. Поръчки се приемат в рамките на работното време на ДОСТАВЧИКА, описани на https://shop.ribsandsticks.bg/
 3. За промяна в статуса на поръчката (потвърждение, обработване, изпращане и др.) ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по е-мейл. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да следи от личния си потребителски профил.
 1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

28, Всички цени, обявени в електронния магазин са в български лева /BGN/, с включен ДДС.

29.Цените на стоките/услугите са показани без цената за доставка, за която ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ при оформянето на поръчката.

30.Плащането на продукти се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ по един от следните начини:

 • Онлайн с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro.
 • Наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на продукта/тите, когато куриер посети посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес за доставка и предаде продукта/тите на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Цената на поръчката се дава на куриера или се заплаща на място в ресторанта, когато поръчката се взима лично от клиента.

 31.ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира един от посочените в т. 30 начини на плащане. При избор на метод за плащане, различен от наложен платеж, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да заплати цената на поръчката авансово на посочената от ДОСТАВЧИКА банкова сметка.

32.В случай на онлайн плащания с карта /дебитна или кредитна/ ДОСТАВЧИКЪТ не е и не може да бъде подведен под отговорност за никакви други допълнителни разходи, понесени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително, но не само на таксите за превалутиране, прилагани от банката издател на неговата карта, ако валутата на издаването й се различава от BGN.

 1. ДОСТАВКA

33.Доставката се извършва на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес или при заявка от ПОТРЕБИТЕЛЯ, се взима от същия на място, от ресторанта.

      34.Стоката се предава на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на трето лице, посочено от него.

35.За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката /ПОТРЕБИТЕЛ/, но приема стоката/услугата при доставка на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес за доставка.

36.ПОТРЕБИТЕЛЯТ или третото лице са длъжни да подпишат документите, придружаващи стоката, в случаите, когато това е приложимо.

37.Разходите за доставката са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, не са включени в обявената на сайта цена за конкретната стока, но се калкулират автоматично преди финализиране на поръчката.

 1. ДОСТАВЧИКЪТ има право да обявява на сайта си периодични кампании на промоции и/или отстъпки, в т.ч. и отстъпка при разходите за доставка, а именно: същите да са за негова сметка съобразно условията на съответната кампания.
 2. С доставката на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава и придружаващ документ – фискален бон /при плащане в брой/ или фактура.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

40.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Петрус – М ЕООД услуги, като прекрати регистрацията си на https://shop.ribsandsticks.bg/ чрез изпращане на мейл за дезактивиране на Потребителския си профил.

41.От момента на прекратяване на регистрацията по реда на т. 40 Петрус – М ЕООД спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, с изключение на информацията, която е задължен да пази по закон. Повече за това потребителят може да научи от нашата политика за поверителност.

42.Предвид факта, че предмет на доставка са нетрайни продукти /храни и напитки/, то ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да разваля/анулира поръчката, която е приета от ДОСТАВЧИКА по реда на т. 25. Изключения се допускат само когато ДОСТАВЧИКЪТ е посочил изрично това още във формата за генериране и изпращане на поръчката.

43.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация по реда на раздел IX.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

44.ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на ПОТРЕБИТЕЛЯ на качествени услуги и стоки /храни и напитки/.

45.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал съгласието си по реда на т. 23, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително чрез услугата „Електронна пощенска кутия”, с цел да предложи информация и реклами относно свои стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

46.ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни услуги/стоки, достъпни чрез https://shop.ribsandsticks.bg/, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на интернет страницата.

47.ДОСТАВЧИКЪТ има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на ДОСТАВЧИКА ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава настоящите Общи условия. В този случай регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ се прекратява.

48.ДОСТАВЧИКЪТ има право да анулира Поръчката, например ако Оферта вече не е налична или ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил грешен/неработещ телефонен номер, или друга информация за контакт, или в случай на форсмажорни обстоятелства.

 1. ОТГОВОРНОСТИ

49.ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при невъзможност за доставка, не по вина на ДОСТАВЧИКА и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др. подобни).

50.Лицето, извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се обади в срок до 1 час, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. Ако в посочения срок не последва обаждане, поръчката се анулира.

51.При предоставяне на неверни данни за доставката на продукта /адрес, име, телефон/, както и при анулиране на поръчка в хипотезата на т. 53, всички произтекли от това разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За дължимите суми ДОСТАВЧИКЪТ изпраща покана за плащане до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения от него е-mail

52.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплати до 1 месец от поканата по т. 51, направените от ДОСТАВЧИКА разходи, то последният има право да дезактивира потребителското име и парола, както и да заличи потребителския профил.

53.При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност по вина на ДОСТАВЧИКА, то той поема разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти.

 1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ДОСТАВЧИКА, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ДОСТАВЧИКА.
 2. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до https://shop.ribsandsticks.bg/, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ДОСТАВЧИКА грижа.
 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ДОСТАВЧИКА за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
 1. РЕКЛАМАЦИИ

57.Рекламации от ПОТРЕБИТЕЛЯ се подават до ДОСТАВЧИКА само в писмена форма чрез попълване на формуляра за контакти или по електронна поща, или по обикновена поща на адреса за контакт, посочен в раздел I от настоящите Общи условия.

58.Рекламации се подават след установяване на недостатъците от ПОТРЕБИТЕЛЯ, описват се пълно и ясно, като се посочва предмета на рекламацията, номер на поръчката, предпочитания от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията, в т.ч. касова бележка или фактура и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

59.Рекламацията се предявява след доставката на поръчката и откриване на несъответствието на доставеното с поръчаното.

60.ДОСТАВЧИКЪТ разглежда рекламацията по същество във възможно най-кратък срок, но не по-късно от една седмица след получаването, за което уведомява писмено ПОТРЕБИТЕЛЯ.

61.Когато ДОСТАВЧИКЪТ удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в три екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 1. За основателни се приемат само тези рекламации, при които се установи доставен некачествен продукт, несъответстващ на посоченото в поръчката и обявеното в менюто на ДОСТАВЧИКА.
 2. При получаване на поръчката на място, в ресторанта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да направи своите възражения в момента на получаване на стоката, предмет на конкретната поръчка.
 3. В случай, че същият получи храната/напитките без възражение, направените в последствие рекламации не се приемат за основателни от ДОСТАВЧИКА.
 4. В случай, че рекламацията се приеме за основателна от ДОСТАВЧИКА, то същият дължи възстановяване на сумата на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ по посочена от него банкова сметка или ползването на ваучер за следваща покупка за призната сума по рекламацията.
 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

66.Сайтът с интернет адрес https://shop.ribsandsticks.bg/ съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, които са собственост на ДОСТАВЧИКА съгласно Закона за авторските права и сродните му права.

67.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на услугите.

68.ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Петрус – М ЕООД или друго лице.

 1. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

69.За разрешаване на възникнали недоразумения и/или спорове във връзка с доставката на поръчан продукт ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се свърже с ДОСТАВЧИКА на телефон +359876876051 или e-mail: restaurant@petrus.bg
Компетентен орган за извънсъдебно решаване на възникнал спор между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛ по повод сключването, изпълнението, тълкуването, неизпълнението, развалянето на договор за продажба от разстояние, е КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ https://www.kzp.bg Повече информация за нейната дейност ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да намери на посочения интернет адрес.

70.Съгласно Закона за защита на потребителите и Директива 2013/11/ЕС, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност и за алтернативно разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз посредством европейска онлайн платформа за разрешаване на спорове (OPC) . При възникване на спор относно покупка направена онлайн, може да използвате уебсайта https://ec.europa.eu/consumers/odr.

71.По всички неуредени въпроси в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на Петрус – М ЕООД на 26.11.2020г. и влизат в сила от 30.11.2020 г.

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е наш основен приоритет. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, а именно: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). Ресторанти Petru’s са собственост на Петрус – М ЕООД ЕИК 203127841, което предоставя услуга – доставка на храна до адрес или на място. Поръчки за доставка приемаме по телефона и онлайн. При поръчки, обработени онлайн използваме уеб-базираната платформа https://www.restaurantlogin.com/api/fb/ylbw_x

КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Петрус – М ЕООД, ЕИК 203127841, е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията Уеб САЙТ https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx. Услугите, които предоставяме на Вас изискват обработка на Вашите лични данни от Петрус – М ЕООД, като АДМИНИСТРАТОР на лични данни, при спазване на условията и изискванията мерки за защита на личните данни, съгласно GDPR. Отговорен за обработката на Вашите лични данни е Петрус – М ЕООД.

ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Като наши клиенти, Вие създавате потребителски профил, съдържащ следните лични данни, а именно:

 • Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
 • Лично и фамилно име на лицето за доставка;
 • Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
 • Телефон за доставка;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане;
 • Номер на поръчка;
 • Статус на плащане;
 • Статус на доставката.
 • Сума за плащане;
 • Електронна поща;
 • История на поръчките;

Като наши клиенти, Вие можете да направите поръчка за доставка по телефона, в който случай, ние събираме следните лични данни:

 • Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
 • Лично и фамилно име на лицето за доставка;
 • Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
 • Телефон за доставка;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане.

Петрус – М ЕООД създава и следните видове данни в процеса на предоставяне на търговските си услуги, а именно: потребителски профил /потребителско име и парола/, бисквитки и Google Анализиране, бисквитки за функционалност и ефективност, задължителни бисквитки (еssential cookies), подробно описани в Политика за бисквитки.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

Петрус – М ЕООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф1, б. „а“, б. „б“, б. „в“ и б. „е“ от GDPR, а именно:

 • чл. 6 , параграф1, б. „а“ от GDPR –  Вие сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг – рекламни, търговски съобщения, промоции, оферти и др. Данните обработвани на това основание са бисквитки и Google Анализиране, бисквитки за функционалност и ефективност, задължителни бисквитки (еssential cookies), съгласно Политика за бисквитки;
 • чл. 6 , параграф1, б. „б“ от GDPR – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. Данните обработвани на това основание са подробно описаните в раздел II.
 • чл. 6 , параграф1, б. „в“ от GDPR – обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като задължения за счетоводно отчитане на търговската дейност и др. Данните обработвани на това основание са: две имена, телефонен номер, адрес за доставка.
 • чл. 6 , параграф1, б. „е“ от GDPR – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на  https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. Данните обработвани на това основание са: две имена, ел.поща и потребителски профил.
ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

А/ С цел сключване или изпълнение на договор за доставка на предлаганите от  https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx  храни и напитки:

 • Идентифициране на клиент при поръчка онлайн през потребителския профил;
 • Идентифициране на получателя на пратката;
 • Доставка на поръчка;
 • Актуализиране на Вашите лични данни;
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/заявления по чл. 15-22 от GDPR/жалби;
 • Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;
 • Плащане на суми по приети поръчки;
 • Извършване на обработка от обработващи данните – възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
 • Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;

Б/ В изпълнение на свои законови задължения,  https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx обработва данните Ви за следните цели:

 • Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка, когато това е предвидено в индивидуалния договор на клиента;
 • За извършване финансово-счетоводна обработка на договора с клиента и за  данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 • Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;

В/ За целите на легитимните интереси на  https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx именно:

 • проследяване на изпълнението на всяка доставка;
 • обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации;
 • улесняване на комуникацията и асистиране на лицата в началния период на ползване на услугите ни /даване на решения при проблеми с потребителски профил и т.н./;
 • Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
 • Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни.

Г/ За маркетингови цели:

 • анализ на потребителското търсене и поведение;
 • изпращане на съобщения за промоции, оферти;
 • изпращане на рекламни и/или информационни съобщения.
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

 https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx не предоставя услуги на лица под 18-годишна възраст. Лице под 18 години, може да ползва нашите услуги само със съдействието на пълнолетно лице, което действа като представляващ спрямо непълнолетния/малолетния. В случай, че https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx получи информация, че е събрал лични данни от лице под 18-годишна възраст, то същите незабавно се изтриват, освен ако закон не задължава нас да съхраняваме такива данни. Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години, на следните контакти: https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

 https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx обработва само данни, които са предоставени от Вас. Това означава, че Вие носите отговорност да не предоставяте данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като  https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите на получателите на пратките, предоставени ни от клиент.

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“) при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ

 https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП.  https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx използва уеб-базираната платформа, https://www.restaurantlogin.com/api/fb/ylbw_x, чрез която изпълнява заявената от Вас поръчка. Предаването на Вашите данни на https://www.restaurantlogin.com/api/fb/ylbw_x и/или на други обработващи лични данни се извършва само с цел предоставяне на избраната от Вас услуга/доставка, за маркетингови кампании, целящи повишаване качеството на предоставяните ви услуги и/ или с цел изпълнение на законови задължения на https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx, а именно:

 • Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на поръчки;
 • Компании за техничсеко анализиране на услугата като хостинг компании;
 • Технически съпорт компании, като ресторански ПОС системи; CRM и кол център система, използвана за управление на изходящи и входящи телефони обаждания при осъществяване на ИТ подръжка и комуникация;
 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – правни, счетоводни, одиторски, в т.ч. принудително събиране на вземания и др.;
 • Държавни административни органи
 • НАП и др., когато е приложимо в предвидени от закон случаи.
СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ

След изпълнението на конкретна доставка и/или услуга, или след даването на Вашето съгласие, Вашите лични данни се съхраняват в следните срокове:

 • 10 г. за счетоводни документи, считано от началото на годината, следваща годината , в която е издаден счетоводния документ – две имена, телефонен номер, адрес за доставка.
 • 5 години от изпълнение на конкретна доставка и/или услуга, с оглед проследяване на изпълнението на всяка доставка и обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации и съдебни претенции – две имена, телефонен номер, адрес за доставка, ел.поща и потребителски профил.
 • 3 г. от получаване на съгласието – за ел. поща за изпращане на търговски и рекламни съобщения, информационни материали, анкети и др., както и бисквитки и Google Анализиране, Ббисквитки за функционалност и ефективност, Задължителни бисквитки (еssential cookies).

Унищожаването на личните данни се извършва при спазване на разписана процедура за това, съгласно вътрешните документи на  https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

 https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx е предприел технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от GDPR. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с реализиране на нашите доставки и/или услуги. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Уеб-базираната платформа https://www.restaurantlogin.com/api/fb/ylbw_x, чрез която  https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx обработва Вашите поръчки прилага криптиране на информацията.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА
 1. Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение, предоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н.

 1. Право на коригиране:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

  1. Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx и неговите обработващи лични данни по всяко време, освен когато обработването е необходимо за поне една от следните цели, а именно:

 1. a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 2. б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо  https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx и/или неговите обработващи лични данни;
 3. в) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или
 4. г) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 1. Право на ограничение

Имате право да поискате от  https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от GDPR в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
 1. Право на преносимост: https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.
 2. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на  https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx – Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

 1. Право да бъде информирани за настъпило нарушение по чл. 34 от GDPR:

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за Вашите правата и свободите, то  https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx  без ненужно забавяне, съобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни, в което се описва естеството на нарушението на сигурността на личните данни и се посочват най-малко:

 • името и координатите за връзка на длъжностното лице, от което може да се получи повече информация;
 • евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;
 • описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

Посочената по-горе информация, няма да бъде изпратена при нарушение на сигурността, когато https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx, е изпълнил някое от следните условия:

 • a) предприел е подходящи технически и организационни мерки за защита и тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на личните данни, по-специално мерките, които правят личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, като например криптиране или
 • б) е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни, посочен по-горе, или
 • в) уведомяването би довело до непропорционални усилия.

В последната хипотеза https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx ще публикува съобщение на САЙТ/а си, така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на следните контакти: https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx. Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

 1. Да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 2. Да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни само за тези цели и този вид лични данни, необходими за постигането на конкретните цели, които обработваме на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от GDPR, подробно описани в раздел III и IVот настоящата политика, както и в Политиката за бисквитки.

В случай, че желаете да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработка на следните лични данни, а именно: ел. поща за изпращане на търговски и рекламни съобщения, информационни материали, анкети и др., както и бисквитки и Google Анализиране, Бисквитки за функционалност и ефективност, Задължителни бисквитки (еssential cookies), то можете да подадете писмено такова на посочения по-горе мейл. 

СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, както и че е налице риск от нарушение сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал на следните контакти: https://www.restaurantlogin.com/api/fb/7_y_djx

Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба. Можете да подадете такава до надзорния орган на България – Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

ПОЛИТИКА ЗА  БИСКВИТКИ

PETRUS използва бисквитки, за да улесни ползването от Ваша страна на предлаганите през уеб-базираната платформа стоки и/или услуги.

 1. БИСКВИТКИ
 1. Бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които са поставени на Вашия компютър от уеб сайтовете, които посещавате, чрез които същ може да се събира информация за Вас. Тези „бисквитки“ позволяват на уеб сайтовете да запомнят информация, която променя начина, по който се държи или изглежда сайтът: напр. предпочитания от вас език или региона, в който се намирате. Загубата на информацията, съхранявана в „бисквитка“ за предпочитания, може да намали функционалността при работа с уеб сайта, но няма да му попречи да работи.

Възможно е да събираме техническа информация от мобилното Ви устройство или за начина, по който използвате услугите чрез него, например, Вашето местонахождение и някои характеристики за него, данни за производителността на Вашето устройство, операционна система/доставчик на услугите, включително начин на свързване, IP-адрес, методи на мобилно разплащане, взаимодействие с други технологии за търговия и разплащане, като, QR- кодове или използване на електронни ваучери. Вашето устройство и/или уеб-браузър следва да Ви предоставя възможност, при желание да позволите или забраните използването на “бисквитки” от настройките им.

 1. Задължителни бисквитки (essential cookies)

Те са необходими, за да може платформата ни да изпълнява своите основни функции. Тоест – платформата ни не би могла да функционира без тях. Такива бисквитки са например: за потребителски сесии и спомагателни функции, свързани с тях. Ако забраните тези бисквитки, няма да можете да се логвате в профила си в сайта ни, няма да можете да извършвате покупки и почти всякакви други действия.

 1. Бисквитки за функционалност и ефективност – бисквитки на трети страни (performance and functionality cookies)

Тези бисквитки се използват за други важни функции, като например:

 • да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашата платформа или използвате нашите услуги;
 • за запомняне на потребителски преференции (пр. какви настройки сте избрали, за кой град желаете да разглеждате предложения и др.);
 • за да можем да Ви препоръчваме услуги, отговарящи на Вашите предпочитания;
 • за събиране на информация за начина, по който посетителите използват платформата ни, за да можем да я поддържаме в най-добър вид и да подобряваме услугите ѝ;
 • за временно съхраняване на анонимна информация, която ни помага максимално добре да Ви предоставяме релевантни предложения;
 • за други спомагателни функции.

Ако изтриете тези бисквитки, платформата ни ще бъде със силно ограничена функционалност и няма да може да функционира коректно и да Ви предоставя добро качество на услугата.

 1. Бисквитки на трети страни, с цел преброяване на посещаемостта

Използваме няколко външни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. Информацията в тях е анонимизирана. Предназначението на тези външни услуги е да преброяват анонимно статистическа информация за посещаемостта на сайта ни, за да можем да следим ефективността на услугите ни и да ги подобряваме. Тези външни услуги за преброяване са:

 • Google Analytics;
 • Google Tag Manager;
 1. Бисквитки на трети страни, с рекламни цели

Използваме няколко външни услуги – рекламни мрежи, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. Предназначението е на тези външни услуги е да осигурят възможности за извършване на рекламни кампании. Те могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към платформата ни във външни сайтове и услуги. Такива външни рекламни платформи са:

 • Google Ads;
 • Facebook  Ads;
 1. Бисквитки на трети страни – за функционалност

Някои бисквитки възникват и във връзка с инструменти на трети страни, които сме интегрирали в платформата ни. Например, Facebook API (опциите за „Вход с Facebook”, „Харесай във Facebook” и др.) и Google API (опциите за „Влез с Google профила си“, „Сподели в Google+”, „Виж на картата“ и др.), които могат да създадат бисквитки, за да могат да функционират. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. От наша страна не можем да предоставим техническа възможност за забраняването им. Поради това, ако не желаете те да възникват, не би следвало да използвате изброените по-горе външни инструменти, интегрирани в платформата ни.

 1. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

Данни, обработвани от задължителните бисквитки: IP адрес, местонахождение. Данни, обработвани от незадължителните бисквитки: потребителско име, IP адрес местонахождение

 1. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено, за да Ви предоставим горепосочените услуги, като например инструмент за анализ с цел събиране на статистически данни и оптимизиране на нашия сайт, за да Ви предоставяме подходяща информация.

 1. КАКВО Е ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ще свържем Вашите „бисквитки” с Вашите лични данни, само ако сте влезли в своя профил.Ако сте влезли в профила си, правното основание се основава на нашия легитимен интерес относно задължителните бисквитки.

 1. КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Ние не запазваме Вашите лични данни. Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър.

 

Какви са вашите права?
 1. Активиране/деактивиране на „бисквитките“ и изтриване на „бисквитките“

Винаги можете да коригирате предпочитанията си относно Технологиите (често наричани само „бисквитки“ в Интернет). Технологията, която съхранява данни на вашето устройство се нарича “биксвитки”, и данните могат бъдат изтрити по всяко време. Моля имайте предвид, че при деактивирането на Технологиите е възможно части от нашия уебсайт да спрат да функционират. Базовитехнологии за работата на уебсайта (включително някои скриптове и бисквитки) не могат да бъдат деактивирани. Ако желаете да да промените настройките си за даден браузър и евентуално да изтриете „бисквитките“, моля кликнете на съответния линк:

 1. Право да преглеждате, променятеили изтривате данните си

Имате право да поискате достъп и коригиране или изтриване на данните си (за повече информация вижте нашата политика за поверителност.За да предотвратим злоупотреба, може да ви помолим да се идентифицирате по подходящ начин в случай на такава заявка.

 1. Съвети, въпроси и оплаквания

За повече информация относно правилата ни за поверителност и обработката на вашите лични данни, моля, направете справка с нашата политика за поверителност. Ако имате въпроси или оплаквания относно нашите правила за „бисквитките“ или съвети и предложения за подобряване на нашите правила за „бисквитките“, може да се свържете с нас.

 

Настоящата Декларация относно „бисквитките“ може да бъде променена по всяко време. Дата на последна промяна: 30 ноември 2020 г.